โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา
 

     
 
  # ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ  [ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้]
  # ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ  [ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้]
  # ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ  [ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา]
  # ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ  [ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งผุ้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ]
  # ประกาศทั่วไป  [แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปี 2562]
  # ประกาศทั่วไป  [แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปี 2562]
  # ประกาศทั่วไป  [ประกาศนโยบายป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว]
  # ประกาศทั่วไป  [การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง พร้อมแสดงภาพประกอบ]
  # ประกาศทั่วไป  [ขออนุมัติโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศทั่วไป  [โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ]
  # ประกาศทั่วไป  [รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต]
  # ประกาศทั่วไป  [แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ]
  # ประกาศทั่วไป  [แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ]
  # ประกาศทั่วไป  [ประกาศมาตรการป้องการการรับสินบน]
  # ประกาศทั่วไป  [รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน]
  # ประกาศทั่วไป  [รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยา่บาลคำเขื่อนแก้ว]
  # ประกาศทั่วไป  [ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน]
  # ประกาศทั่วไป  [รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว]
  # ประกาศทั่วไป  [แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลคำเขื่อนแ้กว]
  # ประกาศทั่วไป  [การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561]
  # ประกาศทั่วไป  [การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561]
  # ประกาศทั่วไป  [สรุปผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561]
  # ประกาศทั่วไป  [แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศทั่วไป  [แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562]


 
 
# งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว [OCC KKK Hospital]
# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2562
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2562)
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. ข้อมูลการใช้งานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Real time)
12. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
13. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
14. TB Report (OPD) 
15. TB Report (IPD) 
16. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.