โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา


     
 
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ (งบค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ 2564)]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา   [ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 สขร.1]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป  [สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564]
  # ประกาศประกวดราคา  [จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564]
  # ประกาศประกวดราคา  [จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564  [สขร.1 หมวดวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ]
  # ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [งบค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ 2564]
  # ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์  [ประกาศร่างการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีงบประมาณ 2564]
  # ประกาศขยายช่องทางการรับสมัคร  [ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ]
  # ประกาศจ้างลูกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)  [ประกาศการจ้างงาน]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป  [สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สขร.1 (วัสดุทั่วไป)]
  # ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  [รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ]

 
Risk registered 2563

2P Safety 2563

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2564
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2564)
# ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  [HRMS-KKK]
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. คู่มือสารเคมีโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
2. คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
12. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
13. TB Report (OPD) 
14. TB Report (IPD) 
15. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.