โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา
 

     
 
  # ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  [แผนเงินบำรุงปี 2561]
  # ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  [ปี 2561]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [เงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [เงินบำรุงโรงพบาบาลปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  [เงินบำรุงโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2562]
  # ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล  [แผนเงินบำรุงปีโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2562]


 
 
# งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว [OCC KKK Hospital]
# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2562
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2562)
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. ข้อมูลการใช้งานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Real time)
12. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
13. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
14. TB Report (OPD) 
15. TB Report (IPD) 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.