โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา


     
 
  # ประกาศแผนการจัดซื้องบค่าเสื่อมปี 2565  [ประกาศแผนการจัดซื้องบค่าเสื่อมปี 2565]
  # ประกาศ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564  [ณ 28 ธันวาคม 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุการแพทย์  [สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   [สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   [สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม- กันยายน 2564]
  # ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ปีงบประมาณ 2565]
  # ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [http://10.0.0.11/kkkhosp/atta.php?id=20211115101808]
  # แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   [แบบฟอร์มที่ 1 ปีงบประมาณ 2565]
  # คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  [ประจำปีงบประมาณ 2565]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุการแพทย์  [สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564]


 
Risk registered 2563

2P Safety 2563

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2564
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2564)
# ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  [HRMS-KKK]
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. คู่มือสารเคมีโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
2. คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
12. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
13. TB Report (OPD) 
14. TB Report (IPD) 
15. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.