โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา


     
 
  # ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  [ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ]
  # สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุการแพทย์  [สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564]
  # ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  [จำนวน 16 รายการ (เฉพาะรายการที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) จำนวน 9 รายการ งบค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ 2564]
  # ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  [ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์]
  # ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันลูกจ้างเหมาบริการ  [นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ]
  # ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [แผนการจัดซื้อยา Erythropoietin alpha 4000 IU injection ]
  # ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564  [จำนวน 7512 ครั้ง เสนอราคา 10,366,560 บาท]
  # ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  [งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อมราคาปี 2564) จำนวน 16 รายการ]
  # ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าเสื่อมราคาปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ]
  # ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 2  [งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบค่าเสื่อมราคา ปี 2564 จำนวน 16 รายการ]
  # ประกาศจ้างเหมาบริการ (นักเทคนิคการแพทย์)  [จำนวน 1 อัตรา]
  # ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุการแพทย์  [สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564]
  # รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564]

 
Risk registered 2563

2P Safety 2563

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2564
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2564)
# ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  [HRMS-KKK]
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. คู่มือสารเคมีโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
2. คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
12. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
13. TB Report (OPD) 
14. TB Report (IPD) 
15. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.