โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา
 

     
 
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป  [ประจำเดือน ตุลาคม 2563 สขร.1]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63  [สขร.1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์]
  # แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และกำหนดแผนการปฏิบัติงาน  [แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรจริยธรรม และกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามแผนคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา  [สขร.1 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา  [สขร.1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา  [ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ต่างๆ  [ประจำเดือน สิงหาคม 2563]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป  [ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1)] 
Risk registered 2563

2P Safety 2563

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2563
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2563)
# ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  [HRMS-KKK]
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. คู่มือสารเคมีโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
2. คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
12. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
13. TB Report (OPD) 
14. TB Report (IPD) 
15. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.