โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยินดีต้อนรับ
Untitled
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับเรา
  • คลินิกและบริการ
  • สถิติและรายงาน
  • WebLink
  • ข่าว-ประกาศ
  • ติดต่อเรา
 

     
 
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563  [สขร.1 วัสดุทันตกรรม วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการแพทย์]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563  [สขร.1 งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา งานวัสดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทันตกรรมุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ งานวัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563]
  # ประกาศยกเลิก  [ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้บางรายการ ]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม เดือนพฤษภาคม 2563 สขร.1]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 2563 สขร.1]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน พฤษภาคม 2563 สขร.1]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2563]
  # ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  [ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุทั่วไป สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563  [สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563]
  # ประกาศขายทอดตลาด  [ประจำปีงบประมาณ 2563]
  # EB 13  [ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ]
  # EB 6  [ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563  [เวชภัณฑ์ยา สขร .1 ]
  # ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563  [สขร.1]
  # ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  [รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ]
  # ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  [ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด]
  # สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  [ประจำเดือน มีนาคม 2563 (วัสดุทั่วไป สขร.1)]
  # ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)]


 
Risk registered 2563

2P Safety 2563

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [Thai Government Procurement]
# ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ยโสธร ปีงบประมาณ 2563
# ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล [OP/PP Individual Records]
# ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สสจ.ยโสธร
# ระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์ สสจ.ยโสธร (ปี พ.ศ.2563)
# ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล  [HRMS-KKK]
# ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ สสจ.ยโสธร [Yasothon Health Data Center (HDC)]
# ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ [Thai Health Coding Center]
# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Yasothon Provincial Health Office]

1. แบบรายการและจำนวนอุบัติการณ์ฯ
2. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ
3. แบบขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4. ใบลาพักผ่อน
5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
7. ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการ

1. จำนวนประชากรตำบลลุมพุก จำแนกตาม Type Area
2. Patient not in Person
3. None Principal Diagnosis
4. รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
5. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก
6. รายงานค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน
7. รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากไม่ลงบันทึกผลวินิจฉัย
8. รายงานผู้ป่วยที่ได้รับรักษา มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีข้อมูลการซักประวัติ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์)
9. รายงานข้อมูล ED & NED ที่ใช้ในผู้มารับบริการ
10. รายงานข้อมูล RDU
11. Dispensing (โปรแกรมจ่ายยา) 
12. รายงานข้อมูลผู้ป่วย "ผิดนัด" 
13. TB Report (OPD) 
14. TB Report (IPD) 
15. งานการจัดการอาหารผู้ป่วยใน 
 

   
   
© 2018 Copyright by kkkhosp.go.th All rights reserved.